Planowanie strategii marketingowych

rofesor Philip Kotler zapytany, czym jest marketing, odpowiedział: „To  sztuka badania, tworzenia i oferowania z zyskiem produktów posiadających wartość dla klienta w celu zaspokojenia potrzeb rynku docelowego”.

Marketing to zatem pakiet wielu instrumentów, pozwalających badać mechanizmy rynkowe i oddziaływać na nie, kształtować potrzeby nabywców i na nie odpowiadać, a także analizować, prognozować i reagować na posunięcia konkurentów.

Aby podejmowane działania przyniosły oczekiwane rezultaty, nie mogą być przypadkowe, doraźne czy chaotyczne. Muszą tworzyć spójną, precyzyjnie zaplanowaną i konsekwentnie realizowaną strategię. Strategię zakładającą wykorzystanie wielu odmiennych, a jednocześnie harmonijnie współgrających instrumentów, służących kształtowaniu nie tylko samego produktu / usługi, ale także polityki cenowej, kanałów dystrybucji, sposobów promocji i zasobów ludzkich zaangażowanych w proces wytwarzania i sprzedaży (zasada 5P – product, price, place, promotion, people).

Ad Direct oferuje wsparcie oraz doradztwo w zakresie planowania i realizacji strategii marketingowych. Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących aktywnej komunikacji, promocji oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Oferta Ad Direct:

  • planowanie strategii marketingowych z wykorzystaniem zróżnicowanych narzędzi i technik komunikacji, promocji oraz reklamy przy zachowaniu pełnej spójności wdrażanych rozwiązań
  • analiza sytuacji wyjściowej (efektywność dotychczas podejmowanych działań, profile grup docelowych, otoczenie konkurencyjne, szanse i zagrożenia komunikacyjne, perspektywy czasowe realizacji zakładanych celów)
  • badania marketingowe
  • kompleksowa opieka merytoryczna i wykonawcza nad realizowanymi projektami marketingowymi
  • doradztwo w zakresie wyboru ewentualnych podwykonawców (wyspecjalizowanych firm bądź instytucji zewnętrznych) oraz koordynacja i nadzór realizacyjny nad przebiegiem współpracy w ramach realizowanych projektów
  • stały monitoring efektywności wdrażanych rozwiązań